Miesiąc: październik 2021

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy w filii w Rudniku.Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy w filii w Rudniku.

Praca na ½ etatu (20 godzin tygodniowo – umowa o pracę) od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowana pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalna, psychologia i pokrewne).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:

– opieka i wychowanie,

– pomoc w nauce,

– organizacja czasu wolnego,

– zabawy i zajęcia sportowe, 

– rozwój zainteresowań wychowanków.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego drogą mailową  na adres bernadeta.zurek1@poczta.fm lub w biurze Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wychowawcę Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach” w terminie do dnia 19 listopada 2021 roku do godziny 15:00.

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

 Bernadeta Żurek

Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – iodo@swietlica.sulkowice.pl.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (udzielona zgoda) lub b) (realizacja umowy) RODO w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawa jakie Państwu przysługują to prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony.

Podanie Danych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

KONKURS PLASTYCZNYKONKURS PLASTYCZNY

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach zaprasza wszystkich chętnych świetliczaków do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Mój świat jesienią”. Prace należy wykonać indywidualnie na formacie A4 dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) i złożyć u wychowawczyń świetlic w terminie do 29.10.2021 r. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój świat jesienią”

Wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach wraz z filiami w Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym pt.: „Mój świat jesienią”.

WARUNKI KONKURSU

1. Regulamin dotyczy Konkursu „Mój świat jesienią”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach z siedzibą w Sułkowicach, ul. Sportowa 51, zwany dalej „Organizatorem.

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, uczęszczająca w roku szkolnym 2021/2022 do Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach bądź jej filii, zwana dalej „Uczestnikiem”.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy plastycznej do dnia 29 października 2021 r. u wychowawczyń świetlic. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz filią świetlicy.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną indywidualną pracę.

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 listopada 2021 r. do godz. 15:00.

8. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

1. technika wykonania pracy jest dowolna,

2. praca konkursowa powinna przedstawiać jesień według interpretacji dziecka.

9. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

10. Prace plastyczne ocenia się według następujących kryteriów:

  • praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, charakteryzująca się ciekawym pomysłem.

11. Informacje o wygranej zostaną przekazane przez wychowawczynie poszczególnych świetlic.

12. Przystępując do Konkursu opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie http://swietlicasrodowiskowa.sulkowice.pl/.

13. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

14. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!