Deklaracja dostępności Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:

 1. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 2. Świetlica nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony.
 3. Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bernadeta Żurek
Adres korespondencyjny: Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, Sportowa 51, 32-440 Sułkowice.
E-mail: swietlica.srodowiskowa@sulkowice.pl
Telefon: 12 312 70 87

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
 • Adres: Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, Sportowa 51, 32-440 Sułkowice
 • E-mail: swietlica.srodowiskowa@sulkowice.pl
 • Telefon: 12 312 70 87

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach znajduje się w budynku należącym do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się.
 • W budynku znajduje się winda.
 • Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miesca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach zarządza budynkiem Centrum Kultury w Harbutowicach użyczonym przez Gminę Sułkowice.
 • Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych dostępny jest transporter schodowy.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.