O nas

O Świetlicy „Pod szczęśliwym aniołem”

Nasza świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Jej celem jest podejmowanie działań w stosunku do dzieci i młodzieży poprzez:

  • udzielanie pomocy dydaktycznej wychowankom,
  • tworzenie warunków do nauki własnej,
  • rozwijanie zainteresowań dzieci,
  • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
  • udzielanie wsparcia psychicznego, pedagogicznego dzieciom z różnorodnymi problemami,
  • wczesne rozpoznawanie sygnałów świadczących o pojawiających się problemach,
  • współpracę z rodziną dziecka,
  • współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dziecka i jego rodziny.

Organizując różnorodne przedsięwzięcia wychodzimy naprzeciw szeroko rozumianym potrzebom wychowanków. Głównym naszym zadaniem są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wczesna profilaktyka i ochrona przed nabywaniem  niewłaściwym wzorców zachowań w niekontrolowanych  grupach rówieśniczych. Posiadamy stałe pozycje w rocznym kalendarzu wydarzeń. Są to: Powitanie  jesieni – rozpoczęcie pracy w nowym roku szkolnym, Piknik radości kończący rok szkolny, wspólne uroczystości z okazji świąt, wycieczki, konkursy, spotkania integracyjne z prezentacjami teatralnymi, organizacje specjalnych programów zajęć podczas ferii szkolnych i wakacji, udział w gminnych uroczystościach patriotycznych, współpraca ze Stowarzyszeniami w ramach poznawania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny.

MISJA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SUŁKOWICACH

1. Najwyższym dobrem dla naszej Świetlicy jest DZIECKO, które w przyjaznej atmosferze i wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów w życiu.

2. Swoich wychowanków przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak: dobro, piękno, miłość, uczciwość, odpowiedzialność.

3. Organizujemy dla wychowanków: proces wychowawczy, dydaktyczny oraz wszechstronny rozwój osobowości i talentów.

4. Wspieramy rodzinę dziecka oraz współpracujemy ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i jego rodzinie.